Tisztelt Látogató!

Üd­vö­zöl­jük a RIBACO Kft. hon­lap­ján!

Cé­günk 2009 ó­ta fog­lal­ko­zik nem­zet­kö­zi kár­ren­de­zés­sel, mér­nö­ki ta­nács­a­dás­sal és (fő­ként kö­zü­le­tek szá­má­ra) szak­for­dí­tás­sal.

Ha sze­ret­ne ró­lunk töb­bet meg­tud­ni, kat­tint­son ide, ha pe­dig va­la­me­lyik szol­gál­ta­tá­sunk iránt ér­dek­lő­dik, kér­jük vá­lassza a meg­fe­le­lő me­nü­pon­tot.

Irodai elérhetőségek:
Cím: 6000 Kecskemét, Irinyi utca 17.
E-mail: Levél küldése levelezőprogramból
Telefon/fax: +36-76/956-118